Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

z siedzibą w Legionowie został utworzony w 2004 roku. Określa to data ogłoszenia
jego Statutu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 85
w dniu 13 kwietnia 2004 r. pod poz. 2109.

Został on wpisany do rejestru związków międzygmminnych
pod poz. 263 z datą 30 marca 2004 r.

Obszarowo Związek zajmuje powierzchnię 628 km2,
którą zamieszkuje 122 tys. mieszkańców.

Główne cele Związku to:
- wspieranie rozwoju gospodarczego przy zachowaniu
walorów krajoznawczo - przyrodniczych,
- promocja turystyki i rekreacji na Zalewie

Jesteś tutaj:

I. sesję Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

Data: 29.01.2019 r., godz. 00.00    406
Działając na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, zwołuję I sesję Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na dzień 29 stycznia 2019 roku, o godz. 17:00 w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie.


Porządek spotkania:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu X sesji
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
6. Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
7. Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
8. Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
9. Przyjęcie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego zarządu Związku Gmin Zalewu zegrzyńskiego
10. Przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
11. Przyjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 2019-2022
12. Przyjęcie Uchwały budżetowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na rok 2019
13. Przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.